ایمپلنت در افراد سیگاری

ایمپلنت در افراد سیگاری چگونه است؟ آیا عمل کاشت ایمپلنت برای سیگاری ها امکان پذیر و موفقیت آمیز است؟ جواب به صورت…

X