درمان ریشه یا کشیدن دندان؟ کدام بهتر است؟

درمان ریشه یا کشیدن دندان؟ !!!! دندان پوسیده کشیده شود بهتر است یا درمان ریشه انجام شود؟ اگر دندانی دارید که آسیب…

X